Stichting vrienden van ZAM

Kvk Nummer; 87196565

RSNI nummer: 864231398

Het bestuur bestaat uit : Voorzitter:  Dietmar Schrijnemakers

                                       Secretaris: Ton Ritchi

                                       Penningmeester: Richard Knops

Contact gegevens: Stichting vrienden van ZAM, Heugemerstraat 267, 6229 AR, Maastricht.

tel : 043-3434139. 

Mail adres ivm mogelijke spam zo beschreven;

info@ ( naam zie aanhef aan elkaar geschreven) .nl 

 

De stichting ‘Vrienden van Zorgatelier Maastricht’ heeft ten doel:

 

 1. Participeren in de culturele sector

Culturele activiteiten en creatieve ervaringen aanbieden aan mensen met een zorgvraag die niet in staat zijn zelfstandig aan het reguliere kunstsegment deel te nemen en deelnemer zijn van Zorgatelier Maastricht (ZAM).

 

 1. Kunst ervaren

ZAM ondersteunen om als een inspiratiebron te dienen voor anderen om kunst passief en actief te beoefen door mensen met een zorgvraag.

   

 1. Non Profit
 • de stichting dient het algemeen belang;
 • de stichting heeft geen winstoogmerk

 

 1. Bewerkstelligen van inclusiviteit (intern gericht)
  Het mogelijk maken dat elke deelnemer binnen ZAM gebruik kan maken van c.q. deel kan nemen aan
 • kwalitatieve materialen en apparatuur om beeldend te kunnen werken;
 • een gezonde lunch;
 • culturele activiteiten (bijvoorbeeld museumbezoek).

 

 1. Verruiming en verdieping van het aanbod (intern gericht) door
 • ZAM in staat te stellen gastdocenten te betrekken zodat het aanbod verder wordt verbreed en verdiept;
 • het diepgaander aanbieden van de beeldend therapeutische werkwijze.

 

 1. Verbinding maken met de maatschappij (extern gericht) door
 • exposities mogelijk te maken voor deelnemers van ZAM;
 • deelnemers van ZAM ondersteuning te bieden in de verbinding maken met de buitenwereld middels beeldend werken.

 

 1. Uitdragen van het belang van beeldend werken (intern en extern gericht) door
 • de (amateur)kunst te ondersteunen voor (amateur)kunstenaars die niet meer in staat zijn dit zelfstandig te organiseren;
 • de therapeutische werking van beeldend werken te laten ervaren;
 • de door ZAM opgedane kennis en ervaring met externe (zorg)partijen te delen;
 • door ‘vrienden van het Zorgatelier’ en anderen zelf te laten ervaren en uitleg te geven over wat creatief bezig zijn kan betekenen zodat zij dit ook verder kunnen uitdragen.

 

 

De stichting ‘Vrienden van Zorgatelier Maastricht’ kan deze doelen realiseren door:

 

 1. het verstrekken van kwalitatieve creatieve materialen en gezonde voedingsmiddelen;
 2. het organiseren en mogelijk maken van culturele activiteiten , zoals museumbezoek;
 3. het organiseren van exposities van deelnemers van ZAM;
 4. het verstrekken van middelen aan deelnemers om zelf weer op andere locaties creatieve activiteiten aan te bieden.
 5. het verstrekken van middelen om therapeutische waarde van beeldend werken uit te dragen;
 6. professionals van ZAM te ondersteunen in het uitdragen van verworven kennis over het inzetten van beeldend werken. Dit kan door bijvoorbeeld workshops, lezingen en bijeenkomsten te organiseren waarin kennis en ervaring worden gedeeld;

het stimuleren van het verder uitdragen van deze kennis ten behoeve van algemeen nut.  Hieraan kunnen zorgverleners, kunstdocenten , donateurs en anderen belangstellenden deelnemen

 

 

Beleidsplan Stichting vrienden van Zorgatelier Maastricht    10 augustus 2022.

 

Missie :

Hoofdmissie is het faciliteren van creatieve activiteiten in eerste plaats binnen Zorgatelier Maastricht maar wellicht in de toekomst ook op andere locatie waar hier behoefte aan is in de nabije omgeving.

De stichting kan ondersteuning bieden aan Zorgatelier Maastricht daar waar de regulieren financieringsvorm niet in voorziet.

Zo zal de stichting kwaliteitsvolle materialen schenken. Hiermee wil de stichting voorkomen dat sommige deelnemers wel van mooie materialen gebruik kunnen maken terwijl minder bedeelde dit niet zouden kunnen. Deze splitsing wilt de stichting voorkomen.

Ook wil de stichting gastdocenten inhuren t.b.v. deelnemers aan het Zorgatelier om zo het aanbod aan creatieve mogelijkheden van nieuwe stimulansen te voorzien.

Daarnaast heeft de stichting zich tot missie gesteld om het Zorgatelier te steunen in haar mogelijkheid om geworven ervaringen binnen het Zorgatelier verder uit te dragen naar andere plekken , zorginstellingen bijvoorbeeld , waar het creatief werken een waardevolle aanvulling kan zijn. Ook wil de stichting het Zorgatelier ondersteunen om de therapeutische waarde van beeldende werken verder uit te dragen.

 

Visie

De visie van de Stichting vrienden van ZAM is tweedeling binnen het atelier voorkomen.

Iedereen toegang geven tot mooie materialen en mogelijkheden om deze te bakken en goed af te werken. Creatief werken en naar kunst kijken, musea bezoeken e.d , zelf exposities’s organiseren leidt tot deelname aan de maatschappij en tot een dagbesteding met als motto : ‘voeden en niet vullen ‘ De stichting wil het Zorgatelier in haar missie en visie ondersteunen en mede mogelijk maken zodat deze verder gerealiseerd kunnen worden, ondanks het verder verschralende zorglandschap waar Zorgatelier Maastricht zich toe heeft te verhouden.

 

Hoe gelden worden geworven

Er gaat een flyer gemaakt worden over de stichting, daar kunnen donateurs mee geworven worden.

Dit kunnen familieleden van deelnemers zijn, kennissen en ander sympathisanten van Zorgatelier Maastricht. Ook kunnen (m.b.v.  deze flyers) bedrijven gevraagd worden om te doneren.

Daarnaast zijn we van plan om subsidies aan te gaan vragen.

 

Hoe gelden worden beheerd.

Deze komen op een bankrekening te staan.

Dit zal met een overzichtelijk boekhoudprogramma , exact, worden bijgehouden.

Schenkers zullen een bon ontvangen van hun gift en afspraken met terugkomende giften zullen in een contractje worden vastgelegd middels daarvoor geldende contractvormen.

 

Hoe gelden worden besteed.

De stichting zal materialen inkopen en deze aan Zorgatelier Maastricht tot haar beschikking stellen.

De stichting kan gastdocenten bekostigen welke vervolgens in het Zorgatelier hun les komen geven.

De stichting kan uitsapjes of exposities financieren en zo überhaupt mogelijk maken.

De stichting kan daar waar het Zorgatelier het uitdragen van haar doelstellingen wilt mogelijk maken financiële ondersteuning bieden mits deze de doelstellingen van de stichting onderschrijft.

 

Beloningsbeleid

Niemand uit het bestuur zal voor zijn of haar werkzaamheden een financiele beloning ontvangen. Wel zal er per maand 4 a 8 uur betaling plaats vinden aan een administratief medewerker.